Yhdis­tyk­sen vaiheet

Yhdis­tyk­sen perus­ki­vi ”muu­rat­tiin” vuon­na 1984 Juval­la Inki­län hovin salis­sa. Perus­ta­mis­ko­kouk­ses­sa oli pai­kal­la 11 lam­pu­ria.  Yhdis­tyk­sel­le oli tilaus­ta, sil­lä sii­hen aikaan uusi tuo­tan­to­suun­ta vas­ta otti hapa­roi­via ensias­ke­li­aan. Lam­paan­li­han tuo­tan­to­ket­jua ei ollut vie­lä ole­mas­sa ja kaik­ki oli raken­net­ta­va tyh­jäs­tä. Aloit­te­le­van yhdis­tyk­sen agen­dal­la oli­kin mon­ta kysy­mys­tä rat­kais­ta­va­na; kuin­ka ruok­kia tehok­kaas­ti suu­re­ne­vat kat­raat, mis­sä lam­paat teu­ras­te­taan, mil­lais­ta tuo­te­ke­hit­te­lyä tar­vi­taan ja miten lam­pu­rin talous jär­jes­te­tään. Myös oman lam­mas­kon­su­len­tin jär­jes­tä­mi­nen ja lomi­tus­pal­ve­lu­jen saa­mi­nen lam­mas­ti­loil­le oli­vat Suur-Savon lam­pu­rei­den ensim­mäis­ten vuo­sien työvoittoja.

Annuk­ka Tal­ve­la, yksi Suur-Savon lam­pu­rei­den perus­ta­ja­jä­se­nis­tä ker­toi, että vaik­ka yhdis­tyk­sen puit­teis­sa teh­tiin tila­vie­rai­lu­ja, pidet­tiin kerp­pu­tal­koi­ta, ruo­kae­sit­te­ly­jä ja tem­paus­päi­viä, tär­kein­tä kai­kes­ta oli alu­een lam­pu­rei­den väli­nen yhteis­työ ja vertaistuki.

Vie­lä 1990-luvun alus­sa toi­min­taa jär­jes­tet­tiin mel­ko vilk­kaas­ti, mut­ta vuo­si­tu­han­nen tait­tees­sa yhdis­tys viet­ti hil­jai­se­loa. EU:n alku­vuo­det sysä­si­vät hyvin virin­neen lam­mas­ta­lou­den uusien haas­tei­den äärel­le ja koko ken­täl­lä mie­tit­tiin alan kannattavuutta.

Kuva: Anne Konsti
Karit­san elä­mää Putkisalossa.

Vuon­na 2007 yhdis­tys kai­vet­tiin naf­ta­lii­nis­ta ja toi­min­ta alkoi entis­tä vilk­kaam­pa­na. Uudel­la kau­del­la lam­pu­rit ovat jär­jes­tä­neet tila­vie­rai­lu­ja, pel­lon­pien­nar­päi­viä ja eri­lai­sia kurs­se­ja. Yhte­nä toi­min­nan muo­to­na on moni­vuo­ti­nen lai­dun­nus­so­pi­mus Juval­la sijait­se­van Pat­toin talon­poi­kais­museon ympä­ris­tön ja mai­se­man hoi­ta­mi­sek­si. Lam­pu­rit myös vuo­kraa­vat lam­pai­den hoi­dos­sa ja käsit­te­lys­sä tar­vit­ta­via väli­nei­tä jäsenistölle.

Yhdis­tyk­ses­sä on vii­ti­sen­kym­men­tä jäsen­tä ja tila­ko­ko vaih­te­lee muu­ta­man uuhen har­ras­tus­kat­rais­ta parin sadan uuhen tiloi­hin. Yhdis­tyk­sen jäse­nik­si ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki alu­eel­la ole­vat lam­ma­sih­mi­set kat­raan kokoon tai rotuun kat­so­mat­ta. Jäse­nek­si pää­see otta­mal­la yhteyt­tä sihteeriin.