Vil­la ja turkis

Koti­mai­nen vil­la on aito luon­non­tuo­te, jon­ka arvos­tus on ollut nousus­sa 2020-luvun alus­sa. Suo­mes­sa kas­va­tet­ta­vat lam­mas­ro­dut tuot­ta­vat vil­laa noin 2–3 kiloa vuo­des­sa.  Kerit­ty raa­ka­vil­la jalos­te­taan keh­rää­möil­lä eri­lai­sik­si tuotteiksi.

Suur-Savon lam­pu­rei­den tapauk­ses­sa vil­lat toi­mi­te­taan useim­mi­ten Pir­tin keh­rää­möl­le, joka on Suo­men suu­rin keh­rää­mö ja sijait­see Hii­ro­las­sa Mik­ke­lin kupees­sa. Vuon­na 2022 Suur-Savon lam­pu­rei­den toi­mia­lu­eel­le ava­taan toi­nen­kin keh­rää­mö, Sai­mas Spin­ne­ry Puu­ma­laan. Keh­rää­mö­jen yhteys­tie­dot löy­ty­vät Yhteis­työ­kump­pa­nit- sivul­ta. Keh­rää­möl­lä vil­la pes­tään ja kars­ta­taan. Kars­tat­tu vil­la käy huo­vu­tuk­seen tai hah­tu­va­lan­goik­si tai se jalos­te­taan eli keh­rä­tään ja ker­ra­taan eri vah­vui­sik­si lan­goik­si. Useil­la alu­een lam­pu­reil­la on omis­ta vil­lois­ta keh­rät­ty­jä lan­ko­ja myynnissä.

Kun lam­paan elä­mä tulee tien­sä pää­hän, voi­daan sen nah­ka eli tal­ja hyö­dyn­tää. Lam­paan tal­ja on sel­lai­se­naan erin­omai­nen istuin­läm­mi­tin tai sii­tä voi­daan val­mis­taa mitä eri­lai­sim­pia turkistuotteita.

Väri­pa­ta. Kuva: Kir­si Vertainen.
Paa­vi­lan lam­mas­ti­lan kas­vi­vär­jät­ty­jä lankoja.