Pai­men­koi­rat, lam­mas­ti­lo­jen työkoirat

Kor­vaa­ma­ton apu lam­pai­den käsit­te­lyyn ovat kokoa­vat pai­men­koi­rat. Suo­mes­sa ylei­ses­ti työ­käy­tös­sä ole­vat rodut ovat bor­dercol­lie ja wor­king kel­pie. Kokoa­vat pai­men­koi­rat vai­kut­ta­vat pai­men­net­ta­viin eläi­miin liik­keel­lään ja kat­sel­laan, ei kos­kaan pure­mal­la. Pai­men­vais­to on koi­ran syn­nyn­näi­nen omi­nai­suus, ymmär­tääk­seen lam­pu­rin ohjei­ta, tulee pai­men­koi­ra kou­lut­taa pai­men­vais­toa hyö­dyn­täen. Lai­dun­kau­del­la kou­lu­te­tun pai­men­koi­ran avul­la lai­dun­siir­rot onnis­tu­vat hel­pos­ti, karit­sat tulee ajal­laan koot­tua pun­ni­tuk­siin, arvos­te­lui­hin ja teu­ras­kuor­mien teko on vai­va­ton­ta. Pai­men­koi­ra lisää lam­pi­den hyvin­voin­tia mah­dol­lis­ta­mal­la pidem­mät lai­dun­kau­det, kau­em­pa­na sijait­se­vien lai­du­na­lui­ei­den hyö­dyn­tä­mi­sen ja ennen­kaik­kea suju­voit­taa lam­pu­rin työ­tä, jol­loin aikaa jää eläin­ten tark­kai­luun ja ongel­mien ennal­taeh­käi­syyn. Lam­pu­rin työ­hy­vin­voin­ti para­nee, kun kave­rik­si pun­ni­tuk­siin yms ei tar­vit­se pakot­taa kii­reis­tä puo­li­soa tai kiuk­kuis­ta tei­niä, vaan mukaan läh­tee inno­kas pai­men­koi­ra, jol­le jokai­nen het­ki töis­sä on yhtä juhlaa. 

Kou­lu­tet­tu koi­ra on liki vält­tä­mä­tön apu lam­mas­ti­lal­la mut­ta kou­lut­ta­mat­to­mas­ta koi­ras­ta voi olla enem­män hait­taa kuin hyö­tyä. Suo­men pai­men­koi­rayh­dis­tys SPKY yllä­pi­tää työ­koi­ra­re­kis­te­riä, jär­jes­tää kou­lu­tuk­sia ja pai­men­koi­ra­kil­pai­lu­ja ympä­ri Suo­men. Kou­lu­tus­a­pua on saa­ta­vil­la seu­raa­vil­la Suur-Savon lam­pu­rien jäsen­ti­loil­la, ajoit­tain myyn­nis­sä on pai­men­koi­ran pen­tu­ja ja kou­lu­tet­tu­ja paimenkoiria

Lam­pai­den kul­je­tus­ta koi­rien avul­la Putkisalossa.