Mai­se­man­hoi­to

Mai­se­man­hoi­to­työt ovat lam­pail­le mie­luis­ta hom­maa. Tar­jol­la on usein moni­puo­lis­ta kas­vus­toa, vesak­koa ja varjoistametsäaluettakin.

Myös mai­se­man kan­nal­ta lam­pai­den suo­rit­ta­ma mai­se­ma­hoi­to on hyvä rat­kai­su: kevyen ja ket­te­rän eläi­men alla maas­to ei kulu lii­kaa ja lam­paat tus­kin aiheut­ta­vat ohi­kul­ki­joil­le vaa­raa,  Lam­pai­ta voi myös siir­tää koh­tuul­li­sen kevyel­lä­kin kuljetuskalustolla,

Mai­se­man­hoi­to ja perin­ne­bio­toop­pia­lu­een lai­dun­nus säi­lyt­tää uha­na­lais­ten luon­to­tyyp­pien moni­muo­toi­suut­ta. Samal­la märeh­ti­jät jalos­ta­vat kas­vit ihmi­sel­le sopi­vak­si ravinnoksi.

Mai­se­man­hoi­to voi­daan käy­tän­nös­sä toteut­taa monin eri tavoin: lam­pu­ri joko vuo­kraa hoi­det­ta­van alu­een itsel­leen tai myy tai vuo­kraa lam­paat alu­een omis­ta­jal­le. Mai­se­man­hoi­to­pal­ve­lua tar­joa­vat lam­pu­rit löy­ty­vät Yhteys­tie­dot ‑osios­ta.

Suur-Savon lam­pu­reil­la on ker­ho­na oma luon­non- ja mai­se­man hoi­to­koh­teen­sa, sil­lä lam­pu­rit ovat vas­tan­neet Juval­la sijait­se­van Pat­toin perin­tö­ta­lon van­ho­jen pel­to­jen lai­dun­nuk­ses­ta ja alu­een hoi­dos­ta vuo­des­ta 2010 saak­ka. Pat­toil­le on raken­net­tu sekä aluet­ta kier­tä­vä verk­koai­ta, että lai­dun­loh­ko­ja kier­tä­vät säh­kö­ai­dat. Vuon­na 2014 Suur-Savon lam­pu­rit teki­vät hoi­to­so­pi­muk­sen Pat­toin lai­dun­nuk­ses­ta pai­kal­li­sen ELY- kes­kuk­sen kans­sa ja lai­dun­nuk­ses­ta vas­taa jokin ker­hon jäsen­lam­pu­reis­ta yhden tai useam­man lai­dun­kau­den ker­ral­laan. Pat­toin perin­tö­ta­lo on saa­nut Maa­tiai­nen ry:n myön­tä­män “Vuo­den perin­ne­mai­se­ma”- kun­nia­kir­jan vuon­na 2019.