Lam­mas­ro­dut

Yli­voi­mai­ses­ti suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta lam­pais­ta edus­taa omaa kan­sal­lis­ta rotuam­me, suo­men­lam­mas­ta. Sen lisäk­si  rotu­ja myös muut alku­pe­räis­ro­dut eli kai­nuun­har­mas ja ahve­nan­maan­lam­mas ovat var­sin suo­sit­tu­ja. Tuon­ti­ro­tu­ja ovat alu­eel­lam­me esi­mer­kik­si texel, dor­set ja oxford down. Puh­das­ja­los­tuk­sen lisäk­si käy­te­tään myös edel­lä mai­nit­tu­jen rotu­jen erias­tei­sia risteytyksiä.

Suo­men­lam­mas

Suo­men­lam­mas on ehta koti­mai­nen lam­mas­ro­tum­me ja sitä on kol­mea eri väri­muun­nos­ta; mus­taa, val­kois­ta ja rus­ke­aa. Myös har­mai­ta yksi­löi­tä löy­tyy. Suo­men­lam­paan  vil­la on erin­omais­ta käsi­työ­vil­laa, sil­lä se on  kiil­tä­vää, kiha­raa, peh­me­ää ja jous­ta­vaa. Suo­men­lam­mas on tun­net­tu ympä­ri maa­il­maa sikiä­vyy­des­tään ja vuo­nue­ko­ko voi olla kuusi­kin karit­saa ker­ral­la.   Suo­men­lam­paat ovat oloi­him­me sopeu­tu­nei­ta ja yleen­sä kesym­piä, kuin liha­ro­tu­jen edus­ta­jat. Alun perin suo­men­lam­mas oli tär­keä nime­no­maan vil­lan tuot­ta­ja­na, mut­ta vii­me vuo­si­na rodun lihan­tuo­tan­to-omi­nai­suuk­sia on jalos­tuk­sel­la saa­tu parannettua.

Suo­men­lam­pai­ta. Kuva Ann­ma­ri Lintunen.

Kai­nuun­har­mas

Kai­nuun­har­mas on hie­man suo­men­lam­mas­ta pie­nem­pi ja sen par­hai­ta omi­nai­suuk­sia ovat hyvä hedel­mäl­li­syys, kiil­tä­vä vil­la ja ras­vat­to­mat teu­raat. Karit­sat syn­ty­vät mus­ti­na ja alka­vat har­maan­tua pian syn­ty­män jäl­keen. Rotu on tun­net­tu myös erit­täin kau­niis­ta turkiksista.

Kai­nuun har­mas- uuhia. Kuva Outi Honkapuro.

Ahve­nan­maan­lam­mas

Ahve­nan­maan­lam­mas on myös oma rotun­sa. Se on pie­ni­ko­koi­nen ja mata­la ja päs­si on usein sar­vel­li­nen. Ahve­nan­maan lam­paan väri­kir­jo on laa­ja val­koi­ses­ta mus­taan ja kaik­kea sil­tä välil­tä. Vil­la on kak­si­ker­rok­si­nen: poh­ja­vil­la on lyhyt­tä ja sitä peit­tää pidem­mät ja kar­keat peitinkarvat.

Dor­set

Dor­set on englan­ti­lai­nen rotu. Muis­ta ras­kais­ta roduis­ta poi­ke­ten se sovel­tuu myös ympä­ri­vuo­ti­seen karit­soin­tiin. Sik­si se onkin meil­lä pal­jon käy­tet­ty eri­tyi­ses­ti ris­tey­tys­tuo­tan­nos­sa juu­ri hyvän tii­neh­ty­vyy­ten­sä ja emo-omi­nai­suuk­sien­sa ansios­ta. Dor­se­til­le on luon­tais­ta nopeas­ti kas­va­vat ja lihak­sik­kaat karit­sat ja sil­lä on liha­ro­dul­le kor­kea hedel­mäl­li­syys ja mai­don­tuo­tan­to­ky­ky. Dor­set uuhi tuot­taa kes­ki­mää­rin kak­si karit­saa ker­ral­la.  Vil­lan tuot­to ja laa­tu ovat hyviä. Väril­tään dor­set on valkoinen.

Dor­set- pässi.

Oxford down

Oxford down on niin ikään englan­ti­lai­nen rotu ja suu­rin ja ras­kain down- ryh­män roduis­ta. Rodun alku­pe­rä on 1830- luvun Oxfor­dis­sa ja se oli var­sin suo­sit­tu ris­tey­tys­käy­tös­sä 1950-luvul­le saak­ka, jol­loin muut rodut syr­jäyt­ti­vät sen mel­kein koko­naan. Vii­me vuo­si­na kiin­nos­tus rotua koh­taan on lisään­ty­nyt. Oxford dow­nin run­ko on pit­kä, syvä ja leveä ja kaut­taal­taan vil­lan pei­tos­sa jal­ko­ja ja pit­kää hän­nän­pää­tä myö­ten. Vil­la­pei­te on val­kea ja jalat ja pää ovat tum­man suklaan rus­keat. Oxford down on hyvä lai­dun­ta­ja ja rehun­käyt­tä­jä.  Karit­sat, joi­ta syn­tyy 1–2 ker­ral­la, ovat nopea­kas­vui­sia, elin­voi­mai­sia ja ruo­kit­ta­vis­sa teu­ras­pai­noon koh­tuul­li­sin kustannuksin.

Oxford down- lam­pai­ta näyt­te­lys­sä Engaln­nis­sa Mas­ha­mis­sa 2016.

Texel

Texel on hol­lan­ti­lai­nen rotu. Se on maa­il­mal­la yksi käy­te­tyim­mis­tä liha­ro­duis­ta, eikä syyt­tä. Texel on lihak­si­kas ja vähä­ras­vai­nen ja sen teu­ras­pro­sent­tei­hin on vai­kea mui­den rotu­jen yltää. Texe­lin tava­ra­merk­ki ovat hyvin täy­te­läi­set pais­tit eli niin kut­su­tut pus­si­housut. Vil­la on kar­keah­koa ja tihe­ää. Texe­lin kerin­tä on help­poa, sil­lä ja pää­tä ja jal­ko­ja ei tar­vit­se keri­tä. Taval­li­sin texe­lin väri on val­koi­nen, mut­ta myös koko­mus­tia ja mus­tia, joi­den kyl­jet har­maan­tu­vat, löy­tyy. Tämän har­maan­tu­van väri­muun­nok­sen nimi­tys on blue eli sini­nen. Texe­lin sikiä­vyys on mui­den liha­ro­tu­jen luok­kaa eli ne teke­vät 1–2 karit­saa ker­ral­la. Myös kevä­tas­tu­tuk­sia voi kokeilla.

Texel Suo­saa­ren tilal­ta Kangasniemeltä

Ris­tey­tyk­set

Lihan­tuo­tan­nos­sa käy­te­tään erias­tei­sia ris­tey­tyk­siä, joil­la pyri­tään hyö­dyn­tä­mään useam­man rodun par­haat puo­let. Taval­li­sim­min ris­tey­te­tään suo­men­lam­mas jon­kin edel­lä mai­ni­tun tuon­ti- eli liha­ro­dun kans­sa. Näin saa­tu ris­tey­ty­suu­hi tekee hie­man lihak­sik­kaam­pia jäl­ke­läi­siä, kuin suo­men­lam­mas, mut­ta ei ole yhtä sikiä­vä. Kun täl­lai­nen uuhi astu­te­taan vie­lä ker­taal­leen kol­mat­ta rotua edus­ta­val­la liha­ro­tu­päs­sil­lä, aikaan­saa­tu kol­mi­ro­tu­ris­tey­tys on erit­täin nopeas­ti kas­va­va ja lihak­si­kas eli toi­sin sanoen erin­omai­nen teuraskaritsa.

Hie­not ris­tey­tys­ka­rit­sat ja suo­men­lam­ma­suu­hi Putkisalossa.
Lai­tu­mel­la. Kuva Jari Rantala.