Karit­san- ja lampaanliha

Suu­ri osa alu­een lam­pu­reis­ta myy karit­san (alle vuo­den ikäi­nen eläin) ja lam­paan (yli vuo­den ikäi­nen eläin) lihaa kulut­ta­jil­le suo­raan tilal­ta joko tuo­ree­na tai pakas­tee­na. Pak­kaus­ko­ko­ja, eri­tyis­leik­kui­ta tai jalos­tei­ta voi kysel­lä suo­raan tiloilta.

Mik­si lähi­ruo­kaa ja suoramyyntiä?

Lähi­ruo­ka on tut­tua ja tur­val­lis­ta. Tuot­ta­jal­la ja suo­ra­myy­jäl­lä on hyvin vah­vas­ti oma mai­neen­sa pelis­sä ja hän on suo­raan vas­tuus­sa kulut­ta­jal­le ruu­an tur­val­li­suu­des­ta. Se saa tuot­ta­jan pis­tä­mään paras­taan ruu­an laa­dun ja asiak­kaan tyy­ty­väi­syy­den eteen. Kos­ka tuot­ta­jal­la on koko ket­ju vas­tuul­laan, on aukot­to­mas­ti tie­dos­sa, mitä ruo­ka sisäl­tää ja miten se on tuotettu.

Lähi­ruo­ka on tuo­ret­ta. Var­sin­kin tuo­re karit­san­li­ha pyri­tään toi­mit­ta­maan kulut­ta­jal­le suo­rin­ta mah­dol­lis­ta reit­tiä, kos­ka varas­toin­nis­ta tuli­si vain yli­mää­räi­siä kustannuksia.

Lähi­ruo­ka on pai­kal­lis­ta talout­ta. Lähi­ruu­as­ta mak­set­tu hin­ta ei valu ulko­mail­le tai suu­riin kau­pun­kei­hin, vaan jää pää­osin omal­le talous­a­lu­eel­le pai­kal­lis­ta talout­ta piris­tä­mään. Täl­lä on olen­nai­nen mer­ki­tys Ete­lä-Savos­sa kun­tien kiris­ty­vän talou­den aikana.

Suo­ra­myyn­ti on rei­lua kaup­paa. Suo­ra­myy­jä on maan­vil­je­li­jä tai pie­ny­rit­tä­jä. Suo­ra­myyn­ti­ket­jus­sa ei ole välis­sä isoa yri­tys­tä, jol­la oli­si ase­man­sa vuok­si mah­dol­li­suus mää­rit­tää hin­ta sekä alku­tuot­ta­jan että kulut­ta­jan suun­taan. Suu­ret kaup­pa­ket­jut ovat saa­neet mää­rää­vän ase­man elin­tar­vi­ke­ket­jus­sa, eikä kaup­pa ole enää kai­kil­le osa­puo­lil­le rei­lua. Suo­ra­myyn­ti on tär­keä reit­ti tämän ongel­man ohit­ta­mi­sek­si, ja sil­lä on pie­nes­sä­kin mit­ta­kaa­vas­sa iso mer­ki­tys kokonaisuuteen.

Lähi­ruo­ka on pai­kal­lis­ta huol­to­var­muut­ta. Osta­mal­la ruo­kaa lähel­tä ja suo­raan tuot­ta­jal­ta olet tär­keim­pä­nä lenk­ki­nä yllä­pi­tä­mäs­sä pai­kal­lis­ta ruu­an tuo­tan­toa. Täl­lä var­mis­tat pai­kal­li­sen ruu­an saa­ta­vuut­ta myös sel­lai­si­na aikoi­na, jol­loin tuon­ti­ruo­kaa ei vält­tä­mät­tä edul­li­ses­ti saa.