Jat­ko­ja­los­teet

Useim­mat alu­een lam­pu­rit teet­tä­vät myyn­tiin eri­lai­sia liha­ja­los­tei­ta, kuten mak­ka­roi­ta, säi­lyk­kei­tä tai pal­via. Suur-Savon lam­pu­rit ovat kehit­tä­neet myös oman tuot­teen­sa eli karit­san­mak­sa­pa­teen vuon­na 20xx. Sekä tuot­teen resep­tiik­ka, että ulkoa­su ovat yhdes­sä mie­tit­ty­jä. Patee­ta voi jokai­nen jäsen­lam­pu­ri voi teet­tää omas­ta raa­ka-ainees­taan ja myy­dä tuo­tet­ta esi­mer­kik­si tila­puo­dis­saan. Lam­pu­rit ovat kehit­tä­neet myös lam­paan­li­han oheen sopi­van tomaat­ti­kas­tik­keen hävik­ki­to­maa­teis­ta. Tomaat­ti­kas­ti­ke sopii erin­omai­ses­ti esi­mer­kik­si lam­paan­jau­he­li­han maus­ta­mi­seen. Suur-Savon lam­pu­rei­den omia tuo­te­merk­ke­jä voi tie­dus­tel­la tiloil­ta, joi­den tila­tie­to­jen yhtey­des­sä on jat­ko­ja­los­te- symboli