Jalos­tuse­läi­met

Suo­mes­sa jalos­tus­kat­rai­ta on kaik­ki­aan 19, seit­se­mäl­lä eri rodul­la: koto­pe­räi­set suo­men­lam­mas ja kai­nuun­har­mas, ja tuon­ti­ro­duis­ta texel, oxford down, dor­set, suf­folk ja ryg­ja. Jalos­tus­lam­po­lat sat­saa­vat eri­tyi­ses­ti hyvään eläi­nai­nek­seen ja kul­le­kin rodul­le mää­ri­tel­tyi­hin jalos­tus­ta­voit­tei­siin. Jalos­tuk­ses­sa ylei­se­nä ohje­nuo­ra­na on tuo­tan­nol­lis­ten omi­nai­suuk­sien para­ne­mi­nen, eli hyvä kas­vu­ky­ky ja teu­ras­ru­hon laa­tu, sopi­va hedel­mäl­li­syys sekä hyvä vil­la. Näi­tä talou­del­lis­ta kan­nat­ta­vuut­ta paran­ta­via omi­nai­suuk­sia tuke­vat eläi­men ter­vey­teen ja hyvin­voin­tiin liit­ty­vät sei­kat: hyvät emo-omi­nai­suu­det, ter­veys, kes­tä­vyys ja raken­ne. Olen­nai­nen osa jalos­tus­työ­tä on myös kor­kean sukusii­tok­sen vält­tä­mi­nen ja geneet­ti­sen vaih­te­lun säilyminen.

Suur-Savon Lam­pu­rit ‑ker­hon jäsen­ti­loil­la on täl­lä het­kel­lä kol­me jalos­tus­lam­po­laa: ran­ta­sal­me­lai­set Put­ki­sa­lon kar­ta­no, dor­set ja Mäen­koik­ka­lan lam­mas­ti­la, rus­kea suo­men­lam­mas sekä Suo­saa­ren Texel Kan­gas­nie­mel­lä, texel. Alu­een jalos­tus­lam­po­lat ovat tun­net­tu­ja erin­omai­ses­ta eläi­nai­nek­ses­taan ja komei­le­vat rotu­jen­sa hit­ti­lis­to­jen kär­jes­sä vuo­des­ta toiseen.

Jalos­tus­lam­po­lal­ta vaa­di­taan pit­kä­jän­teis­tä visio­ta jalos­tus­työl­le, riit­tä­vää jalos­tuse­läin­mää­rää ja tulos­ten seu­ran­taa. Jalos­tus­lam­po­lat kuu­lu­vat tuo­tos­seu­ran­taan, pun­nit­se­vat eläi­miä sään­nöl­li­ses­ti ja kir­jaa­vat teu­ras­tu­lok­set. Val­ta­kun­nal­li­sen ProAgria ry:n lam­mas­asian­tun­ti­jat käy­vät jalos­tusar­vos­te­le­mas­sa kaik­ki jalos­tus­kat­raa­seen kuu­lu­vien uuhien ja päs­sien jäl­ke­läi­set. Jalos­tus­lam­po­lat ovat sitou­tu­neet vas­tuul­li­seen eläin­kaup­paan ja ne myy­vät jalos­tus­käyt­töön vain arvos­tel­tu­ja, ter­vei­tä ja laa­duk­kai­ta puh­das­ro­tui­sia eläi­miä. Kaik­ki jalos­tus­lam­po­lat kuu­lu­vat mae­di-vis­na ‑ter­veys­val­von­nan kor­keim­paan luok­kaan. Jalos­tus­lam­po­lat on hyväk­sy­nyt Suo­men Lam­ma­syh­dis­tyk­sen hal­li­tus jalos­tus­va­lio­kun­nan esi­tyk­sen perus­teel­la kol­mek­si vuo­dek­si ker­ral­laan. Jalos­tus­lam­po­lak­si voi­daan hyväk­syä tuo­tos­seu­ran­ta­ti­la, jol­la on hyvä eläi­nai­nes ja joka täyt­tää jalos­tus­lam­po­loil­le ase­te­tut vaa­ti­muk­set. Jalos­tus­lam­po­loi­den eläi­met ovat raken­teel­taan ja jalos­tusar­voil­taan pää­sään­töi­ses­ti rotun­sa kes­kiar­voa parempia.