Alu­een lammastalous

Lam­mas­ta­lou­den alku oli oma­va­rais­ta­lou­des­sa. Lähes  joka talos­sa oli  muu­ta­ma uuhi ja päs­si karit­soi­neen tuot­ta­mas­sa vil­laa, lihaa ja vuo­tia. Lam­pai­den ruo­kin­taan ei juu­ri panos­tet­tu ja lam­mas­ta pidet­tiin var­sin vaa­ti­mat­to­ma­na eläi­me­nä. Lam­paat  pysyi­vät­kin tal­vet hen­gis­sä lähin­nä muil­ta eläi­mil­tä jää­neil­lä täh­teil­lä ja kui­va­tuil­la leh­des­ni­puil­la eli ker­puil­la. Kerp­pu­ja varat­tiin tal­vek­si 150 leh­ti­kerp­pua eläin­tä koh­ti. Kesä­kau­den lam­mas tuli toi­meen sil­lä, mitä löy­si nii­tyil­tä ja met­sis­tä. Vaik­ka lam­pai­ta oli luku­mää­räi­ses­ti Itä-Suo­mes­sa pal­jon, lam­mas­ta­lous ei kil­pail­lut tuo­tan­no­na­la­na 1800-luvun lopus­sa voi­mis­tu­neen lyp­sy­kar­ja­ta­lou­den kanssa.

Suo­men Lam­mas- ja Vuo­hen hoi­to­yh­dis­tys aloit­ti toi­min­tan­sa 1919, jol­loin koti­mai­ses­ta rodus­tam­me alet­tiin pitää kan­ta­kir­jaa. Itä-Suo­men alu­een maa­tiais­lam­mas oli Poh­jois-Suo­men alu­een maa­tiais­lam­paan ohel­la omi­nai­suuk­sil­taan hie­man mui­ta maa­tiai­sia kook­kaam­pi, joten se otet­tiin koti­mai­sen lam­mas­ja­los­tus­työn poh­jak­si. Nämä maa­tiai­set oli­vat  erit­täin sikiäviä.

Lam­pai­den kul­je­tus­ta koi­rien avul­la Putkisalossa.
Lam­pai­den käsit­te­ly­rän­ni Putkisalossa.

1950-luvul­ta läh­tien lam­pai­den pidos­sa alkoi tapah­tua dra­maat­ti­sia muu­tok­sia. Muut­to­lii­ke tyh­jen­si talot ihmi­sis­tä ja kar­si­nat lam­pais­ta. Kau­pun­ki­lai­nen osti suk­ka­lan­gat kau­pas­ta eikä ”tap­pais­kaa­li­kaan” enää mais­tu­nut. Vas­ta 1980-luvul­la alkoi jäl­leen kään­ne lam­pai­den osal­ta suo­tui­sam­paan suuntaan.

Maa­ta­lou­des­sa elet­ty yli­tuo­tan­non aika voin, mai­don ja vil­jan suh­teen ava­si lam­mas­ta­lou­del­le uusia mah­dol­li­suuk­sia ja lam­paan­li­hal­la alkoi olla pien­tä mark­ki­na­ra­koa. Lam­pai­den luku­mää­rä alkoi jäl­leen hil­jal­leen nous­ta ja kiin­nos­tus lam­mas­ta­lout­ta koh­taan elin­kei­no­na viri­tä. Suo­meen tuo­tiin myös uusia ja lihak­kaam­pia lam­mas­ro­tu­ja ja näin askel ammat­ti­mai­sem­paa lam­mas­ta­lout­ta koh­ta­na oli otet­tu. Savo­lai­nen maa­seu­tu – kivis­ten moree­ni­mai­den pel­to­til­kut ja met­sä­lai­dun­ten täplit­tä­mä kult­tuu­ri­mai­se­ma – tar­jo­si­kin lam­paan­kas­va­tuk­seen oival­li­set puitteet.

Nykyi­ses­sä lam­mas­ta­lou­des­sa pää­pai­no on suun­ni­tel­mal­li­ses­sa lihan tuo­tan­nos­sa, mut­ta lam­paan moni­puo­li­suu­den ansios­ta tuo­tan­toa voi rää­tä­löi­dä tilan ja tuot­ta­jan mie­len­kiin­non mukaan. Lihan ohel­la lam­pu­ri voi eri­kois­tua esi­mer­kik­si vil­lan ja tur­kik­sien tuot­ta­mi­seen, mai­se­man­hoi­to- tai maa­ti­la­mat­kai­lu­pal­ve­lui­hin tai  jopa GreenCa­re- toimintaan.

Lam­mas­ta­lou­den suun­nit­te­lun tuke­na ovat esi­mer­kik­si jalos­tus­suun­ni­tel­mat ja tuo­tos­tark­kai­lu, vil­je­ly- ja ruo­kin­ta­suun­ni­tel­mat. Omat haas­teen­sa talou­teen tuo­vat EU:n alu­een yhtei­set mer­kit­se­mis- ja rekis­te­röin­ti­jär­jes­tel­mät, ter­veys­val­von­nat, elin­tar­vi­ke­lain­sää­dän­tö ja kul­jet­ta­ja- ynnä muut lupa-asiakirjat.