Ter­ve­tu­loa Suur-Savon Lam­pu­reit­ten Kotisivuille!

Suur-Savon lam­pu­rit on vuon­na 1984 rekis­te­röi­ty yhdis­tys, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on ”toi­mia lam­paan- ja vuo­hen­kas­vat­ta­jien maa­kun­nal­li­se­na yhdys­si­tee­nä sekä tukea jäsen­ten­sä toi­min­taa lam­mas- ja vuo­hi­ta­lou­den kehit­tä­mi­ses­sä ja nii­den edel­ly­tys­ten paran­ta­mi­ses­sa toi­min­ta-alu­eel­laan” (sään­tö § 2). Jäsen­lam­pu­rit sijoit­tu­vat pää­osin van­han Mik­ke­lin lää­nin alu­eel­le. Tuo­tet­tu­jen pal­ve­lu­jen kir­jo kat­taa lähes kai­ken lam­mas­ta­lou­teen liit­ty­vän elin­tar­vik­keis­ta ja käsi­töis­tä alkaen mai­se­man­hoi­to­pal­ve­lui­hin ja pai­men­koi­rien kou­lu­tuk­seen saak­ka. Vii­me vuo­sien kär­ki­hank­kei­ta ovat olleet karit­san­mak­sa­pa­teen kehi­tys­työ ja Pat­toin perin­tö­ta­lon piha- ja pel­toa­luei­den hoi­to mai­se­man- ja luon­non­hoi­to­koh­tee­na  Juvalla.

Näi­den koti­si­vu­jen tar­koi­tus on olla sekä  lam­pu­rei­den yhteis­työ­ka­na­va­na että link­ki­nä lam­pu­rei­den ja kulut­ta­jien välil­lä. Sivuil­ta löy­tyy tie­toa niin Suur-Savon lam­pu­rei­den toi­min­nas­ta, alu­een lam­mas­ta­lou­des­ta, kuin yksit­täis­ten lam­pu­rei­den tar­joa­mis­ta tuot­teis­ta ja pal­ve­luis­ta, Lam­pu­rei­den yhteys­tie­dot ja kart­ta var­mis­ta­vat, että lähin lam­pu­ri ja tar­jol­la ole­vat tuot­teet löy­ty­vät vaivattomasti.

Karit­san- ja lampaanliha

Karit­san ja lam­paan­li­ha on Suur-Savon lam­pu­rien jäse­nis­tön päätuote.

Tilo­jen yhteystiedot

Kaik­kien Suur-Savon lam­pu­rien suo­ra­myy­jien yhteys­tie­dot nyt yhdes­tä paikasta.

Lii­ty jäseneksi

Suur-Savon lam­pu­rien jäse­ne­nä pää­set naut­ti­maan jäse­ne­duis­ta, kuten kurs­si­tuis­ta ja vuo­krat­ta­vis­ta välineistä.